Boost HRD-sovellus

Henkilöstön kehittämisen prosessit liittyvät kiinteästi toisiinsa. Kehityskeskusteluissa esiin tulleet kehittämissuunnitelmat vaikuttavat henkilöstön osaamiseen - ja osaamisen kehittäminen tapahtuu mm. koulutusten kautta. Tästä kehitystä jatketaan taas työsuorituksen kautta

BOOST:ssa nämä kaikki integroituvat yhteen - toiminnallisesti ja visuaalisesti.

Kaikki tiedot ovat aina ajan tasalla ja saatavilla mistä ja koska tahansa. Tieto on aina saatavilla valmiilla raporteilla. Raportteja voi suodattaa sisällön ja/tai ajan mukaisesti. Yritys tietää aina kuka on ilmoittautunut tai käynyt minkäkin koulutuksen, kenellä on kehityskeskustelu käymättä tai miten jokin yksittäinen tavoite on toteutumassa. Ja paljon muuta!

Sovellusten tulisi aina toimia niin intuitiivisesti, että henkilöstön ei aina tarvitsisi soittaa helpdeskiin tai lukea ohjeita. Uskoaksemme olemme onnistuneet tässä - sillä yli 20 000 aktiiviselle käyttäjällemme ei ole järjestetty käyttökoulutusta.

Boost HRD-sovellus koostuu viidestä eri moduulista, jotka ovat integroitu toisiinsa:

  • Koulutukset
  • Kehityskeskustelut
  • Osaamiset
  • Suorituksen johtaminen
  • Henkilötietojen hallinta (CV)

Asiakas voi joustavasti valita kaikki tai vain mieleisensä moduulit. Moduleita voi ottaa käyttöön myös porrastetusti.

 

Tehty Suomessa Design From Finland

Koulutukset

Koulutusten hallinnointiin ja seurantaan sitoutuu paljon turhaa manuaalista työtä.

Boost automatisoi kaikki koulutuksiin liittyvien rutiinien manuaaliset työvaiheet kuten; koulutussuunnitelmat, ilmoittautumiset, esimieshyväk- synnät, materiaalien jakamisen, palautteiden keräyksen, koulutustarpeiden kartoituksen sekä automatisoi koulutusrekisterin ylläpidon. Boost ottaa huomioon sekä sisäiset, että ulkoiset koulutustapahtumat. YT-lain ja laatujärjestelmien vaatimukset täyttyvät siinä sivussa.

Ja mikä parasta – verovähennykseen oikeuttava raportti syntyy automaattisesti.

Verovähennyksen arvo on noin 40 000 euroa vuodessa yritykselle, joka työllistää 100 henkilöä ja kouluttaa henkilöstöä keskimäärin kaksi päivää vuodessa.

Kehityskeskustelut

BOOST hoitaa HR:n puolesta kehityskeskusteluiden käytännön hallinnoinnin. Pääkäyttäjä pystyy itse rakentamaan omanlaisensa lomakkeet sovellukseen ilman ylimääräisiä kustannuksia. Lomakkeet rakennetaan erilaisista vastausvaihtoehtoja hyödyntäen hieman kuten esim. Webropol kyselyt.  Lomakkeita voi laatia rajattomasti ja ne voidaan avata käyttäjäkohtaisesti. Organisaation eri osastoille voi siis laatia omat tai muunnellut lomakkeet.

Esimiehet ja alaiset voivat valmistautua varsinaiseen kehityskeskusteluun ennalta esitäyttämällä lomaketta.

Sähköisen prosessin myötä tarve lomakkeiden tallennukselle tiedostoasemille tai arkistoiminen mappeihin poistuu. Automaattiset sähköpostit ohjaavat käyttäjiä lomaketta avattaessa sekä lopullisen hyväksynnän aikana. HR pystyy koko prosessin aikana seuraamaan kuka on käynyt tai missä vaiheessa jonkin esimiehen alaisten keskustelut ovat menossa.

Osaamiset

BOOST:n kautta seurataan ja kehitetään myös organisaation osaamista. Keillä on kriittistä osaamista tai löytyykö organisaatiosta osaamiskuiluja? Osaamisen moduli soveltuu myös erinomaisesti teollisuuden eri työvaiheiden tai pätevyyksien hallintaan.

Pääkäyttäjä pystyy itse määrittämään seurattavat osaamiset ilman ylärajaa. Osaamista voidaan seurata kaksiportaisesti - esim. ATK -> Excel. Osaamisia voidaan lisätä ja muokata joustavasti koska tahansa ilman erillisiä kustannuksia. Osaamisia voidaan määrittää myös rooli/tehtäväkohtaisesti haluttaessa.

Osaamisten seurantaan voidaan määrittää vapaasti sovellettava skaala 1 - 10 välillä. Osaamisille määritetään tavoitetaso ja nykytaso. Ne voidaan priorisoida ja niille voidaan määrittää myös osaamista kehittävät toimenpiteet ja aikataulut.

Osaamisia voidaan seurata valmiilta raporteilta - henkilöittäin tai osaamisten mukaan. Kaikki tiedot voidaan suodattaa Exceliin tietojen siirtoa varten.

Suorituksen johtaminen

Henkilökohtaisten tavoitteiden jatkuva seuranta on monesti haasteellista. Yleensä tavoitteet sisällytetään kehityskeskustelulomakkeeseen, jonka myötä niiden järjestelmällinen seuranta on haasteellista varsinkin koko organisaation tasolla.  BOOST:n avulla tavoitteet voidaan eriyttää itse kehityskeskustelusta omaksi osaksi strategisten tavoitteiden pohjalta.

BOOST:ssa voidaan asettaa haluttu määrä henkilökohtaisia tavoitteita työntekijöille. Ne voidaan kategorisoida ja niiden toteutumisastetta voidaan seurata reaaliajassa. Raportteja voidaan hyödyntää esimerkiksi tulospalkkioiden seurannassa. Osapuolet voivat kommentoida toteutumista kronologisesti.

Johto voi seurata koko organisaation tavoitteita yhdeltä ja samalta raportilta. Samalla kaikelle tavoiteasetannalle saadaan samanlainen yhtenäinen prosessi.

Henkilötietojen hallinta (CV)

BOOST:n kautta voidaan myös hallinnoida laajasti organisaation henkilötietoja. Perustietojen lisäksi henkilöille voidaan tallentaa täydellinen työ- sekä tutkintohistoria. Henkilöille voidaan määrittää toimenkuvat ja lisätä vapaa määrä liitteitä, kuten esimerkiksi työsopimus tai omaisuusluettelo.

Esimiehet näkevät kaikki omien alaistensa tiedot ja henkilöt omansa.

Tiedoista voidaan valita vapaasti ne tiedot, joista halutaan koota oma raportti jatkotyöstöä varten.