Boost HRD applikation

Alla processer inom personalutvecklingen hänger ihop med varandra. Personliga mål och behov som uppkommer i utvecklingsdiskussioner ger upphov till att höja kompetensnivån - t.ex. via skolningar. Kompetenserna igen påverkar vår arbetsprestation och ger upphov till nya mål.

I BOOST integreras alla dessa funktioner in i varandra - på ett klart och visuellt sätt.

All information är alltid tidsenligt oberoende av tid eller plats. Färdiga rapporter kan köras när som helst och kan filtreras enligt innehåll och/eller tid. Du vet alltid vem som har anmält sig till vilken skolning, vem som har kompletterat sin utvecklingsdiskussion eller vem som har uppnått sina personliga mål. Och mycket mer!

Alla applikationer borde fungera så, att man inte behöver läsa några manualer eller ringa upp för hjälp. Vi tror att vi har lyckats med att utveckla vår applikations användarvänlighet till en ny nivå, eftersom våra över 20 000 kunder inte har behövt någon som helst användarskolning.

BOOST HRD-applikationen består av fem integrerade moduler:

  • Skolingar
  • Utvecklingsdiskussioner
  • Kompetenser
  • Personliga målsättningar
  • CV-information

Du kan välja fritt vilka moduler du vill ta i bruk - bara några eller alla på en gång.

Tehty Suomessa Design From Finland

Skolningar

Arrangering av skolningar upptar mycket onödig arbetstid i form av anmälningar, inställningar och uppföljning.

BOOST automatiserar alla manuella arbetsskeden som t.ex; skolningsplaner, anmälningar, godkännanden, utdelning av material, feedback, kartläggning av skolningsbehov och uppdatering av skolningsregistret.

BOOST samlar all information från interna och externa skolningar. ISO9000 kraven uppfylls automatiskt.

Du kan köra ut en automatisk raport ut för skatteavdraget i Finland. Skatteavdraget kan vara upptill 40 000 eur per år för ett företag som anställer i snitt 100 personer.

Utvecklingsdiskussioner

Med BOOST kan du automatisera alla manuella rutiner - förutom själva diskussionen naturligtvis. Du kan skapa era egna formulär själv inne i applikationen utan extra kostnader. Därefter kan du bestämma ifall du vill öppna förmuläret för alla eller endast en vald målgrupp. Antalet förmulär är inte begränsat.

Efter att personalen påbörjat diskussionerna, kan du följa med i realtid vem som är klar och vem inte. Alla formulär sparas i applikationen och kan uppsökas lätt när som helst.

BOOST erbjuder de HR ansvarige en fullständig översikt av alla svar i form av en rapport. Man kan själv välja mellan full anonymitet eller inte.

Kompetensutveckling

Har någon i vår organisation just den kompetens som behövs eller vilka kompetenser måste vi ha för att uppnå våra strategiska mål?! En organisations konkurrenskraft korrelerar starkt med den kollektiva och individuella kunskapsnivåerna.

I BOOST kan du själv fastställa vilka kompetenser din organisation vill uppfölja och utveckla. Antalet olika kompetenser är inte begränsat och man kan fastställa olika kunskapsområden under vilka själva kompentenserna fastställs. Kompetenserna kan evalueras fritt på vilken skala som helst mellan 1-10 av förmännen och/eller HR. Kompetensevalueringen speglas mot en fastställd målnivå.

Färdiga rapporter avslöjar möjliga kompetensgap, ger upphov till utvecklingsåtgärder och ger en helhetsbild om den allmänna kompetensnivån i relation till de strategiska målen.

Mål

En konsekvent uppföljning av personliga mål på hela organisationens nivå är ofta en stor utmaning för ledningen. Målen tillsätts på olika sätt i olika delar av organisationen och ledningen kan inte försäkra sig om att de läggs enligt den strategiska målsättningen. Målen hänger ofta ihop med bonus och andra förmåner.

I BOOST kan alla förmän tillsätta individuella mål åt sin personal utan begränsningar. Målen kategoriseras enligt strategin och tillges deadline, innehåll och mått. Målen kan tillskrivas kommentarer och parterna kan komma överens om att genomgå framskridningen av målen under perioden.

Ledningen kan se med en blick alla individuella mål och hur de uppfylls per förman och/eller individ.

Personregister (CV)

I BOOST kan HR avdelningen skapa fullständiga CV uppgifter åt sin personal. Curriculum Vitae uppgifterna kan vara mycket omfattande och kan innehålla en persons hela arbets- och studiehistoria. Därtill innehåller den all annan relevant backgrundsinformation utan begränsningar.

Därtill kan HR tillägga en person en obegränsad mängd bilagor (Word, Pdf, etc.) som t. ex. arbetskontrakt, diplom och annan information.

Personer och deras förmän har tillgång till sin egen CV, men kan inte modifiera begränsad information.